Kallelse till extra bolagsstämma i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Aktieägarna i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), org.nr 559124-6052 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 augusti 2019 klockan 11.00 hos Carnegie Investment Bank AB, Regeringsgatan 56, 111 56 Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill deltaga i extra bolagsstämman ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 augusti 2019,
 2. dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast onsdagen den 14 augusti 2019. Anmälan ska ske skriftligt till Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), c/o Kvalitena AM AB, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm, märkt ”Extra bolagsstämma 2019” eller genom e-post till post@mofastab.se, med rubrik ”Extra bolagsstämma 2019”. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 14 augusti 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida, https://www.mofastab.se/, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär det och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 2 000 000 aktier, varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en justeringsperson.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Styrelsens förslag om att anta ny bolagsordning för bolaget.
 7. Styrelsens förslag om antal styrelseledamöter.
 8. Styrelsens förslag om val av ny styrelse.
 9. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman (ärende 1)

Styrelsen föreslår att Peter Bredelius väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Styrelsens förslag till ny bolagsordning (ärende 6)

Styrelsen föreslår att Bolaget på den extra bolagsstämman antar en ny bolagsordning, Bilaga 1, varigenom gränserna för antalet styrelseledamöter ändras till lägst fyra (4) och högst tio (10). I övrigt ska bolagsordningen förbli oförändrad.

Styrelsens förslag till antal styrelseledamöter (ärende 7)

Styrelsen föreslår att Bolaget ska ha fyra styrelseledamöter för tiden fram till ordinarie årsstämma.

Styrelsens förslag till val av styrelse (ärende 8)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman väljer Peter Bredelius, Eric Fischbein, Mats Brage och Josephine Björkman till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till ordinarie årsstämma. Det noteras att Patrick Forslund begärt eget utträde ur styrelsen för Bolaget.

 

 

17 juli 2019 i Stockholm

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

 

Bilaga 1 – Förslag till ny bolagsordning

Fullmaktsformulär – MOFAST